Zásady spracovania osobných údajov 

Pokiaľ ste naším klientom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, a poskytujete nám svoje osobné údaje, my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ

Sme spoločnosť Online Biz, s.r.o., so sídlom Jazdecká 8686/65, 917 08 Trnava, IČO: 47 536 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 38552/T.

Prevádzkovateľ si v súlade s § 33 zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svoje vzťahy pri spracúvaní Vašich osobných údajov usporiadal transparentne vo VOP, ktoré sú pre Vás prístupné na www.silviaholeczy.sk.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 905 991 807 alebo na e-mail: silvia.holeczy@gmail.com.

Účel, právny základ a doba spracúvania Vašich osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je teda vedenie zmluvného vzťahu u príslušného prevádzkovateľa založeného prihláškou, resp. objednávkou, poskytovanie služieb jazykových konzultácií, poskytovanie prekladateľských služieb, účely s tým spojené a marketingové účely. Po skončení zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom sú vaše údaje uchovávané pre účely archivácie a pre účtovné účely.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je teda zmluva, Váš súhlas, ako dotknutej osoby, oprávnený záujem prevádzkovateľov získať klientov a poskytovať svoje služby a osobitný zákon.

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a pre účtovné účely. Osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely a iné účely spracúvané na základe Vášho súhlasu spracúvame po dobu uvedenú v tomto súhlase.

Právne dôsledky neposkytnutia osobných údajov

Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného prihláškou, resp. objednávkou a poskytovania našich služieb nám poskytujete na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie našich služieb, ako aj v predzmluvných vzťahoch, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, Vám nemôžeme poskytovať naše služby. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu dávate dobrovoľne a naše služby Vám budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupnici technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známa) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:
Typ                                Názov                      Účel                                               Expirácia
Vlastné                         Mioweb                   Marketing                                     30 až 365 dní
Cookies tretích strán  Google Analytics    Získanie štatistických informácií Podľa nastavenia prehliadača, príp. do odstránenia
Cookies třetích stran  Pixel Facebook       Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting) 180 dní

Sprostredkovatelia a príjemcovia

Vaše osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov:

 • Účtovná firma: Ginall and Robinson, s.r.o.
 • Aplikácia na posielanie emailov: SmartSelling, a.s.

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívaním služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí dokážu údaje ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

 • Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: MioWeb, SmartEmailing, FAPI, Facebook, Instagram a Google.
 • Je možné, že sa v budúcnosti pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania rozhodnem využiť i ďalšie aplikácie či spracovateľov.

Na uchovávanie dokumentov a údajov používame Google Drive.
Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám ani sprístupňované iným príjemcom, iba ak takéto poskytnutie resp. sprístupnenie stanovuje zákon.

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pre uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom tohto e-mailu: silvia.holeczy@gmail.com, alebo na adrese Jazdecká 8686/65, 917 08 Trnava.

 • Máte právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.
 • Máte právo žiadať prístup k vašim osobným údajom, získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
 • Máte právo na opravu vašich osobných údajov, žiadať opraviť nesprávne osobné údaje a doplniť neúplné osobné údaje.
 • Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, okrem iného vtedy ak namietate správnosť osobných údajov alebo žiadate vymazanie osobných údajov.
 • Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Máte právo na presnosť vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Tiež si Vás dovoľujeme osobitne upovedomiť o tom, že ako dotknutá osoba máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania a tiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údaji nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Tieto zásady platia od 1.10.2020.