Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služby / produktu alebo on-line produktov na internetovej stránke www.silviaholeczy.sk, www.talentikynajazyky.sk, (ďalej len „Produkty"). Predávajúci: Online Biz, s. r. o., so sídlom Jazdecká 8686/65, 917 08 Trnava, IČO: 47 536 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 38552/T, telefónne číslo: +421 905991807, e-mail: silvia.holeczy@gmail.com, Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Holéczyová. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Kupujúcim, respektíve objednávateľom, je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www. silviaholeczy.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www. silviaholeczy.sk.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www. silviaholeczy.sk výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www. silviaholeczy.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

2. PREDMET A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb – osobných/online stretnutí formou konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, a workshopov v oblasti vzdelávania detí vo výučbe anglického jazyka a predaj elektronických kníh a publikácií.

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www. silviaholeczy.sk, výberom produktov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, email). Každá prihláška sa považuje za záväznú.

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

3. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Cena

Nie sme platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www. silviaholeczy.sk sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www. silviaholeczy.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány Pays
  • platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre)

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim, a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

4. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria Mgr. Silvii Holéczyovej. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ, a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: silvia.holeczy@gmail.com vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

  1. omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastky úhrady viac ako 10 dní po dobe splatnosti;
  2. porušenie povinností na ochranu autorského práva zo strany zákazníka.

6. REKLAMÁCIA

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: silvia.holeczy@gmail.com a to do 14 dní odo dňa dodania služby.
Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

7. NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ SLUŽBY

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

8. STORNO PODMIENKY

Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:

  • Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku.
  • Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom aktivity 100 % z účastníckeho poplatku.
  • Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.silviaholeczy.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2020.